Collection - MITA 1964 - Aug

Photos taken by MITA photographers.