Collection - MITA 1963 - Aug

Photos taken by MITA photographers.